Aktuelno

Dozvola za rad košarkaških stručnjaka za sezonu 2023/2024

Dozvola za rad košarkaških stručnjaka za sezonu 2023/2024

Uvažene kolege košarkaški treneri,

Udruženje košarkaških trenera Srbije, kao statutarni član Košarkaškog saveza Srbije, nakon što je stručna Komisija UKTS-a, izradila nacrt PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNjAKA – TRENERA U OBLASTI KOŠARKAŠKOG SPORTA, predložila je Upravnom odboru KSS-a da ga usvoji.

Nacrt Pravilnika Komisija je uradila na osnovu višedecenijskog stručnog rada naših trenera i uporedno pravne analize zakonskih akata koji regulišu ovu materiju, a pre svega:

– Zakona o sportu, članova 25, 26 i 30. („Službeni glasnik RS”, broj 10/16),
– Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 86/2020),
– Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 60/2020),
– Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Službeni glasnik RS", broj 60/20),
– Statuta Košarkaškog saveza Srbije, člana 13. stav 1. tačka 15
– Statuta Udruženja košarkaških trenera Srbije (UKTS),
– člana 5. st. 1 tč. 5 i čl. 91. Registracionog pravilnika KSS, člana 5. st. 1 tč. 5 i čl. 91.

Cilj i zadatak predloženog Pravilnika je usklađivanje sa zakonskim okvirima  stručne delatnosti kao što je trenerski rad u košarci, sa svim modifikacijama i specijalizacijama vezanim za profil savremenog trenera, uz uvažavanje različitosti u stručnosti, rada sa mlađim selekcijama, odnosno nivoima takmičenja predviđenim aktima granskog saveza – Košarkaškog saveza Srbije. Umesto dosadašnje dve licence za rad, Pravilnikom su predviđene tri vrste dozvola za rad sportskih stručnjaka u oblasti košarkaškog sporta:

– Košarkaških trener sa A dozvolom,
– Učitelj košarke sa B dozvolom i
– Operativni košarkaški trener sa C dozvolom.

Sama prijava za dozvolu je formalizovana, bez mogućnosti za arbitrarnost prilikom ispunjavanja uslova iz Pravilnika Dozvola za rad (licenca) daje pravo na rad i vođenje ekipa u rangu predviđenom za nivo licence.

S obzirom da se dosadašnja licenca zamenjuje dozvolom za rad, nužno je ispunjenje i dodatnih uslova, pored stručnog obrazovanja nužnog za svaku od dozvola, a to su zdravstvena sposobnost i obavezno permanentno stručno usavršavanje kroz seminare i učešće na kongresima u organizaciji UKTS.

Članom 4. Pravilnika, predviđena je obaveza košarkaškog stručnjka ‐ trenera da tokom radnog veka usavršava svoje znanje i veštine. Pod stručnim usavršavanjem, podrazumeva se sticanje znanja i veština, koje obuhvata kontinuiranu edukaciju tokom radnog veka, kao i učešće na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i kursevima u oblasti košarke (2/3 iz oblasti košarke i 1/3 iz oblasti opštih tema sporta).

Blagovremeno skrećemo pažnju da će ubuduće edukacija biti OBAVEZNA, a ne fakultatitivna, jer predstavlja uslov za produženje dozvole za rad, te shodno tome treneri koji ne budu ispunjavali ovaj uslov, automatski će ostajati bez dozvola za rad i neće moći da obavljaju delatnost.

KSS i UKTS će omogućiti košarkaški stručnjacima da u okviru programa UKTS pohađaju košarkaške stručne seminare, neophodne za dobijanje ili produženje dozvole za rad i to za:

mlađe kategorije:
permanentnom usavršavanju i učešće na seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić» za mlađe kategorije i seminaru «Basketball Clinic Belgrade,

seniorske ekipe:
učešće na seminaru «Basketball Clinic Belgrade».

Pohađanje znači prisustvovanje svim časovima, odnosno predavanjima. Treneri koji iz opravdanih razloga ne budu mogli da prisustvuju seminarima, biće obavezni da brane seminarski rad pred tročlanom komisijom UKTS, koja će raditi valorizaciju tog rada.

Koristimo priliku da vas upoznamo sa sadržajem predloženog Pravilnikom, sa željom da će on još više unaprediti položaj košarkaških trenera i naše strukovne organizacije.

Obavestenje za košarkaske trenere KSS, možete preuzeti OVDE.

Srdačno,
Generalni sekretar, Strahinja Vasiljević

More in Aktuelno