1.ŽLS

1ŽLS, 021 – Vrbas Medela, 83:77

1ŽLS, 021 – Vrbas Medela, 83:77

U me­ču u kom su va­ži­le za fa­vo­rit­ki­nje, ko­šar­ka­ši­ce 021 su te­škom mu­kom us­pe­le da osta­nu ne­po­ra­že­ne na svom par­ke­tu u Pe­tro­va­ra­di­nu, te ostva­re sed­mu pr­ven­stve­nu po­be­du. Po­čet­kom tre­će če­tvr­ti­ne go­šće iz Vr­ba­sa su ima­le 15 po­e­na pred­no­sti, ali su No­vo­sađan­ke sjajnim pre­o­kre­tom re­ši­le meč u svo­ju ko­rist. Po­če­lo je tvr­do, sa ja­kim od­bra­na­ma, do­sta iz­gu­bqe­nih lop­ti i ma­lim bro­jem po­e­na sa obe stra­ne. Vođ­stvo 021 iz pr­ve de­o­ni­ce go­šće su anu­li­ra­le se­ri­jom 6:0 na star­tu dru­ge če­tvr­ti­ne, u ko­joj su do­ma­će ko­šar­ka­ši­ce ima­le ve­li­kih mu­ka u na­pa­du, za šta je za­slu­žna od­lič­na od­bra­na Vr­ba­šan­ki. U tre­ćoj če­tvr­ti­ni iza­bra­ni­ce De­ja­na Mu­dre­še na­pra­vi­le su se­ri­ju od 7:0 i sti­gle do 15 po­e­na vi­ška, ali na to se ve­za­la još bolju se­ri­ju od 18:0! U mo­men­ti­ma ka­da se meč lo­mio, od­lič­na je bi­la mla­da, še­sna­e­sto­go­di­šnja Sa­ra Opa­čić ko­ji je uba­ci­la dve troj­ke. Do­ma­će ko­šar­ka­ši­ce, ka­da su ste­kle opo­qi­vi­je vo|đstvo, dr­ža­le su kon­ce igre u svo­jim ru­ka­ma i pre­i­muć­stvo ni­su ipu­šta­le.
Trener ŽKK Vrbas Dejan Mudreša, – Zadovoljniji sam subotnjom nego prethodnim igrama, pošto smo izgubili za redom pet utakmica. Čestitam protivniku na odličnoj igri, trener 021 Jovanović odlično radi sa svojim igračicama što i rezulatiti pokazuju. Mi još uvek nismo našli igru. Radimo i nadamo da ćemo opstati u ligi, radimo na tome – kazao je Mudreša.
Trener KK 021 Aleksandar Jovanović, – Sjajan protivnik i sjajan trener, uz ekipu Radivoj Korać najači protivnik do sada. Imali smo padove tokom meča, ali je srce pobedilo i možda neka sreća u trenucima preokreta. Sreća se zaslužuje i mislim da smo je zaslužili – zaključio je Aleksandar Jovanović .
Košarkašica 021 Dunja Gvero, – Čestitam svojoj ekipi. Jak protivnik i očekivali smo da će utakmica biti malo teža nego prethodne kod kuće. Nismo ispoštovale dogovor iz svlačionice u prvom delu utakmice. Kasnije smo se sabrale i pokušale da smanjimo broj grešaka, uspele smo u tome i došle do pobede – rekla je Gvero.

More in 1.ŽLS